รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-9855 วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal 20 15 16 1 6 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 6 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 16 + 15 = 31

Thai Journal Impact Factors = 13 / 31 = 0.419

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสถาบันพระปกเกล้า ทั้งหมด 27 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 45 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสถาบันพระปกเกล้า ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
45
1
6
7
3
3
1
3
2
6
4
9
1
รัฏฐาภิรักษ์ / Ratthaphirak Journal
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
2
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
5
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
3
วารสารกฎหมาย / Chulalongkorn Law Journal
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
4
รัฐสภาสาร
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / UTCC Law Journal
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
ดุลพาห
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา / Journal of East Asian and ASEAN Studies
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
8
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
9
วารสารราชนครินทร์ / Journal of Rajanagarindra
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ / Political Science and Public Administration Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารช่อพะยอม / Chophayom Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Ubon Ratchathani law journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
22
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University Political Science Review Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
25
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
27
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี / Suratthani Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0