รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / CMU journal of law and Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-9723 วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / CMU journal of law and Social Sciences 14 13 12 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 12 + 13 = 25

Thai Journal Impact Factors = 2 / 25 = 0.08

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / CMU journal of law and Social Sciences
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0