รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications / ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-9545 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications / ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications 14 11 19 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 19 + 11 = 30

Thai Journal Impact Factors = 1 / 30 = 0.033

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ECTI Transactions on Computer and Information Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0