รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-9502 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal 10 15 19 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 19 + 15 = 34

Thai Journal Impact Factors = 2 / 34 = 0.059

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเชียงใหม่สัตวแพทยสาร ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเชียงใหม่สัตวแพทยสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
9
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
5
1
วารสารสัตวแพทย์ / Journal of Kasetsart Veterinarians
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
4
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0