รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-8573 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal 20 21 20 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 21 = 41

Thai Journal Impact Factors = 2 / 41 = 0.049

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
9
0
0
2
5
0
0
1
1
0
0
0
1
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0