รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-8379 วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal 25 18 20 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 18 = 38

Thai Journal Impact Factors = 2 / 38 = 0.053

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเกษตรพระวรุณ ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเกษตรพระวรุณ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
5
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science Ladkrabang
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0