รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-7941 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University 25 28 25 0 2 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 6 + 2 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 25 + 28 = 53

Thai Journal Impact Factors = 8 / 53 = 0.151

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 27 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 36 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
36
0
2
6
4
1
7
8
0
3
1
4
1
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
5
0
0
1
2
1
0
1
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
4
SNRU Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
5
Thai Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science Ladkrabang
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
22
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0