รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-6481 วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal 33 34 34 2 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 34 + 34 = 68

Thai Journal Impact Factors = 2 / 68 = 0.029

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารควบคุมโรค ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 19 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารควบคุมโรค ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
19
2
1
1
1
0
1
5
0
0
0
8
1
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
4
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
3
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0