รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ / Dhurakij Pundit Communication Arts Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-5477 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ / Dhurakij Pundit Communication Arts Journal 14 14 12 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 12 + 14 = 26

Thai Journal Impact Factors = 1 / 26 = 0.038

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
6
0
1
0
1
4
0
0
0
0
0
0
1
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / SSRU Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0