รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี / Journal of Engineering, RMUTT
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-5280 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี / Journal of Engineering, RMUTT 16 17 16 2 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 16 + 17 = 33

Thai Journal Impact Factors = 1 / 33 = 0.03

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
11
2
1
0
2
1
1
4
0
0
0
0
1
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี / Journal of Engineering, RMUTT
7
1
0
0
2
0
1
3
0
0
0
0
2
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ / Valaya Alongkorn Review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0