รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
BU Academic Review / BU Academic Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-4322 BU Academic Review / BU Academic Review 21 29 21 1 4 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 4 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 21 + 29 = 50

Thai Journal Impact Factors = 4 / 50 = 0.08

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงBU Academic Review ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารBU Academic Review ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
17
1
4
0
1
1
4
2
1
2
0
1
1
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
International Journal of Behavioral Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
BU Academic Review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารนักบริหาร / Executive Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0