รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education 87 245 78 0 15 25

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 25 + 15 = 40

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 78 + 245 = 323

Thai Journal Impact Factors = 40 / 323 = 0.124

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งหมด 30 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 128 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
128
1
19
33
26
18
10
3
7
5
3
3
1
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
84
0
15
21
20
12
7
0
3
2
2
2
2
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
5
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thamathirat Open University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
13
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารสารสนเทศ / Journal of Information
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
15
ศิลปกรรมสาร / The Fine and Applied Arts Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Phuket Rajabhat University Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
19
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
21
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
25
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
26
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
28
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
30
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0