รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน / วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-3865 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน / วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 13 16 18 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 18 + 16 = 34

Thai Journal Impact Factors = 2 / 34 = 0.059

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
3
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
รัฐสภาสาร
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0