รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-2699 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 42 50 50 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 50 + 50 = 100

Thai Journal Impact Factors = 0 / 100 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0