รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ / Journal of Commerce-Burapha Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-2354 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ / Journal of Commerce-Burapha Review 20 20 20 0 4 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 9 + 4 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 20 = 40

Thai Journal Impact Factors = 13 / 40 = 0.325

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
22
0
4
9
3
0
3
2
0
0
1
0
1
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ / Journal of Commerce-Burapha Review
12
0
3
6
1
0
2
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / EAU Heritage Journal Social Science and Humanity
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thamathirat Open University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0