รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences / Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-1994 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences / Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 19 30 53 1 3 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 3 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 53 + 30 = 83

Thai Journal Impact Factors = 8 / 83 = 0.096

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงChiang Mai University Journal of Natural Sciences ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารChiang Mai University Journal of Natural Sciences ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
22
1
3
5
0
7
0
1
3
1
0
1
1
Chiang Mai Journal of Science
3
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
Thammasat International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
Tropical Natural History
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
International Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0