รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-1412 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal 53 53 49 1 2 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 2 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 49 + 53 = 102

Thai Journal Impact Factors = 4 / 102 = 0.039

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
17
1
2
2
1
0
3
0
2
2
0
4
1
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
5
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
2
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1