รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-9980 วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal 17 22 33 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 33 + 22 = 55

Thai Journal Impact Factors = 3 / 55 = 0.055

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
10
0
1
2
0
1
0
1
2
3
0
0
1
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0