รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วรรณวิทัศน์ / วรรณวิทัศน์
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-9956 วรรณวิทัศน์ / วรรณวิทัศน์ 8 14 6 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 6 + 14 = 20

Thai Journal Impact Factors = 0 / 20 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวรรณวิทัศน์ ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวรรณวิทัศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
วรรณวิทัศน์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม / Journal of Language, Religion and Culture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1