รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Tropical Natural History / Tropical Natural History
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-9700 Tropical Natural History / Tropical Natural History 11 16 11 0 3 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 3 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 11 + 16 = 27

Thai Journal Impact Factors = 5 / 27 = 0.185

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงTropical Natural History ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 26 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารTropical Natural History ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
26
0
3
2
0
2
1
1
2
3
0
12
1
Agriculture and Natural Resources
6
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
4
2
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
4
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
3
Tropical Natural History
3
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
The Natural History Bulletin of the Siam Society
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
Thai Forest Bulletin (Botany)
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
6
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
Journal of Fisheries and Environment
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / NU. International Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0