รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-9514 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University 42 28 26 0 5 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 5 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 26 + 28 = 54

Thai Journal Impact Factors = 6 / 54 = 0.111

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
13
0
5
1
5
0
0
0
0
0
0
2
1
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
7
0
4
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ / Institute of Culture and Arts Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0