รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Arts
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-9131 วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Arts 17 22 14 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 14 + 22 = 36

Thai Journal Impact Factors = 2 / 36 = 0.056

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศิลปศาสตร์ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศิลปศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
8
0
2
0
2
0
0
0
0
0
1
3
1
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ / Journal of the way human society
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา / jsn Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Arts
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Social Sciences Naresuan University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารมนุษยศาสตร์ / Humanities Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0