รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย / วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-8607 วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย / วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย 0 0 8 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 8 + 0 = 8

Thai Journal Impact Factors = 1 / 8 = 0.125

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 1 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0