รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสหศาสตร์ / Journal of Sahasat
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-8429 วารสารสหศาสตร์ / Journal of Sahasat 16 38 26 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 26 + 38 = 64

Thai Journal Impact Factors = 1 / 64 = 0.016

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสหศาสตร์ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสหศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
5
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารกระบวนการยุติธรรม / Journal of Thai Justice System
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health & Health Laws Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0