รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-8410 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal 19 20 23 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 23 + 20 = 43

Thai Journal Impact Factors = 5 / 43 = 0.116

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
15
0
1
4
1
2
3
0
0
4
0
0
1
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
Journal of Applied Animal Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Phuket Rajabhat University Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0