รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-7430 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health 30 26 30 0 2 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 2 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 30 + 26 = 56

Thai Journal Impact Factors = 4 / 56 = 0.071

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 28 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
28
0
2
2
4
7
3
4
5
0
0
1
1
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
18
0
1
2
3
2
3
4
3
0
0
0
2
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0