รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-7201 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology 24 60 40 0 6 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 6 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 40 + 60 = 100

Thai Journal Impact Factors = 10 / 100 = 0.1

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 20 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
20
0
6
4
2
1
1
1
3
1
0
1
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology
12
0
6
2
1
0
0
0
1
1
0
1
2
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
3
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
3
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0