รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-5845 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal 80 37 18 5 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 18 + 37 = 55

Thai Journal Impact Factors = 1 / 55 = 0.018

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
6
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
5
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0