รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารช่อพะยอม / Chophayom Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-5462 วารสารช่อพะยอม / Chophayom Journal 63 37 29 0 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 29 + 37 = 66

Thai Journal Impact Factors = 4 / 66 = 0.061

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารช่อพะยอม ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารช่อพะยอม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
10
0
3
1
0
3
1
2
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารไทยคดีศึกษา / The Journal of the Thai Khadi Research Institute
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
รมยสาร / Rommayasan
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร / MUT Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
รัฐสภาสาร
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0