รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-5241 ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal 73 64 54 1 5 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 5 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 54 + 64 = 118

Thai Journal Impact Factors = 10 / 118 = 0.085

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงธรรมศาสตร์เวชสาร ทั้งหมด 24 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 41 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
41
1
5
5
11
4
3
4
1
4
2
1
1
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
13
1
2
2
1
1
2
2
0
2
0
0
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
4
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
Journal of Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
19
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
20
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
21
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1