รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses 65 49 132 17 37 85

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 85 + 37 = 122

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 132 + 49 = 181

Thai Journal Impact Factors = 122 / 181 = 0.674

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลทหารบก ทั้งหมด 51 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 211 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลทหารบก ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
211
17
37
85
31
18
4
6
6
1
2
4
1
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
115
16
32
38
13
3
2
3
4
1
1
2
2
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
7
0
0
3
2
2
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
6
1
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
4
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
5
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
4
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
4
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
4
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
4
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
9
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
3
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
13
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
18
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
23
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
26
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
42
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43
International Journal of Behavioral Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
51
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0