รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
มนุษยศาสตร์สาร / Journal of Human Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-461X มนุษยศาสตร์สาร / Journal of Human Sciences 11 11 16 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 16 + 11 = 27

Thai Journal Impact Factors = 2 / 27 = 0.074

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงมนุษยศาสตร์สาร ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารมนุษยศาสตร์สาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
5
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Journal of Liberal Arts, Maejo University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / CMU journal of law and Social Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0