รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
กระแสวัฒนธรรม / Cultural Approach
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-4458 กระแสวัฒนธรรม / Cultural Approach 14 13 12 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 12 + 13 = 25

Thai Journal Impact Factors = 3 / 25 = 0.12

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงกระแสวัฒนธรรม ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารกระแสวัฒนธรรม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
9
0
1
2
4
1
0
0
0
0
0
1
1
กระแสวัฒนธรรม / Cultural Approach
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
สยามวิชาการ / Siam Academic Review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1