รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร / NIDA Journal of Language and Communication
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-4164 วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร / NIDA Journal of Language and Communication 4 14 16 0 0 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 0 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 16 + 14 = 30

Thai Journal Impact Factors = 5 / 30 = 0.167

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
6
0
0
5
0
0
0
0
1
0
0
0
1
rEFLections
5
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
2
วารสารอักษรศาสตร์ / Journal of Letters
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0