รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-3613 วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education 44 41 53 0 9 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 12 + 9 = 21

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 53 + 41 = 94

Thai Journal Impact Factors = 21 / 94 = 0.223

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารคณะพลศึกษา ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 44 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารคณะพลศึกษา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
44
0
9
12
2
11
5
1
0
0
1
3
1
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
27
0
8
11
1
1
2
1
0
0
1
2
2
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย / Journal of Thai Hospitality and Tourism
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0