รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ / Siam Communication Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-2226 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ / Siam Communication Review 18 36 26 0 3 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 3 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 26 + 36 = 62

Thai Journal Impact Factors = 5 / 62 = 0.081

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
5
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ / Siam Communication Review
4
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารเซนต์จอห์น / Saint Johns Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0