รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ScienceAsia / ScienceAsia
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-1874 ScienceAsia / ScienceAsia 58 59 81 0 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 81 + 59 = 140

Thai Journal Impact Factors = 4 / 140 = 0.029

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงScienceAsia ทั้งหมด 26 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 41 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารScienceAsia ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
41
0
3
1
5
5
0
1
5
1
6
14
1
ScienceAsia
6
0
2
0
0
1
0
1
1
0
1
0
2
Chiang Mai Journal of Science
5
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
5
Engineering Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science Ladkrabang
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
13
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย / Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
Tropical Natural History
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
16
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
18
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
EnvironmentAsia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
21
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
Agriculture and Natural Resources
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
Engineering and Applied Science Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0