รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council 38 38 39 2 5 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 10 + 5 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 39 + 38 = 77

Thai Journal Impact Factors = 15 / 77 = 0.195

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสภาการพยาบาล ทั้งหมด 76 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 233 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสภาการพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
233
2
5
10
25
45
46
24
29
16
14
17
1
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
17
2
1
0
0
4
2
3
2
0
1
2
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
16
0
0
3
2
1
5
3
1
0
1
0
3
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
12
0
0
0
0
5
2
0
0
1
3
1
4
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
11
0
0
2
1
0
2
2
1
0
2
1
5
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
9
0
0
1
0
3
1
0
1
3
0
0
6
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
9
0
0
0
0
0
4
0
1
1
1
2
7
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
8
0
0
0
3
2
1
0
0
1
0
1
8
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
8
0
0
0
1
2
0
1
3
0
1
0
9
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
7
0
1
0
0
2
1
0
1
0
0
2
10
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
7
0
0
0
4
0
1
1
0
1
0
0
11
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
6
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
12
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
6
0
0
0
0
2
1
0
1
1
0
1
13
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
6
0
0
1
0
2
1
1
0
1
0
0
14
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
6
0
0
0
1
2
2
0
0
1
0
0
15
พยาบาลสาร / Nursing Journal
5
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
1
16
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
5
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
0
17
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
4
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
18
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
4
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
19
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
4
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
20
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
4
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
21
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
4
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
23
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
24
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
3
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
25
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
3
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
26
Siriraj Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
27
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
29
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
31
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
32
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
33
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
34
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
35
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
36
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
37
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
41
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
42
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
43
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
44
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
46
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
47
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
48
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
49
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
50
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
51
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
52
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
53
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
54
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
55
วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Arts
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
56
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
57
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
58
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
59
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
60
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
61
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
62
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
63
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
64
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
65
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
66
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
68
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
69
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
70
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
71
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
72
Scholar
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
73
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
74
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
75
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม / Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
76
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0