รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ / Constitutional Tribunal Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-1246 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ / Constitutional Tribunal Journal 48 47 28 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 28 + 47 = 75

Thai Journal Impact Factors = 1 / 75 = 0.013

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
10
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
1
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ / Constitutional Tribunal Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
บทบัณฑิตย์ / BOT BUNDIT
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / SSRU Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
รัฐสภาสาร
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0