รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JIURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1513-007X วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JIURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD) 50 72 29 0 4 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 4 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 29 + 72 = 101

Thai Journal Impact Factors = 8 / 101 = 0.079

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
12
0
4
4
0
4
0
0
0
0
0
0
1
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JIURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD)
12
0
4
4
0
4
0
0
0
0
0
0