รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0875-6920 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal 25 22 26 0 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 26 + 22 = 48

Thai Journal Impact Factors = 6 / 48 = 0.125

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเชียงใหม่ทันตแพทยสาร ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเชียงใหม่ทันตแพทยสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
11
0
1
5
0
2
0
1
1
0
0
1
1
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
5
0
0
2
0
1
0
1
1
0
0
0
2
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1