รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารปาริชาต / วารสารปาริชาต
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0867-0884 วารสารปาริชาต / วารสารปาริชาต 32 40 39 1 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 39 + 40 = 79

Thai Journal Impact Factors = 5 / 79 = 0.063

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารปาริชาต ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 24 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารปาริชาต ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
24
1
2
3
2
5
0
1
1
1
3
5
1
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
Kasetsart Journal of Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารปาริชาต
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
18
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
19
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ / Manutsat Paritat : Journal of Humanities
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0