รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
MANUSYA, Journal of Humanities / MANUSYA, Journal of Humanities
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-9920 MANUSYA, Journal of Humanities / MANUSYA, Journal of Humanities 16 16 19 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 19 + 16 = 35

Thai Journal Impact Factors = 2 / 35 = 0.057

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงMANUSYA, Journal of Humanities ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารMANUSYA, Journal of Humanities ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
15
0
1
1
0
0
2
0
4
2
0
5
1
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
3
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
2
วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
3
วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Arts
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
5
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
NIDA Case Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
วรรณวิทัศน์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารภาษา / PASAA
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0