รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-9807 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal 19 18 53 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 53 + 18 = 71

Thai Journal Impact Factors = 4 / 71 = 0.056

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
22
0
1
3
4
3
1
1
4
2
0
3
1
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
4
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
5
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารหาดใหญ่วิชาการ / Hatyai Academic Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0