รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารราชนครินทร์ / Journal of Rajanagarindra
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-9424 วารสารราชนครินทร์ / Journal of Rajanagarindra 29 38 20 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 38 = 58

Thai Journal Impact Factors = 1 / 58 = 0.017

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารราชนครินทร์ ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารราชนครินทร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย / Journal of Thai Hospitality and Tourism
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0