รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-9343 วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal 21 24 24 0 4 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 9 + 4 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 24 = 48

Thai Journal Impact Factors = 13 / 48 = 0.271

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสาร มฉก.วิชาการ ทั้งหมด 52 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 57 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสาร มฉก.วิชาการ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
57
0
4
9
10
5
6
10
2
2
3
6
1
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน / Journal of Public and Private Management
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
วารสารมนุษยศาสตร์ / Humanities Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
กระแสวัฒนธรรม / Cultural Approach
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
23
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
24
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารพิฆเนศวร์สาร / Phikanate Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
30
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
31
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
33
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ / Liberal Arts Review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
34
เทพสตรี I-TECH / Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
35
วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
38
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
39
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
41
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
42
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
43
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
44
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
45
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
47
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย / Journal of Professional Routine to Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
51
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1