รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Education Studies
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-8835 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Education Studies 52 45 68 0 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 68 + 45 = 113

Thai Journal Impact Factors = 6 / 113 = 0.053

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 28 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 41 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
41
0
2
4
2
7
4
0
2
1
4
15
1
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Education Studies
9
0
2
2
0
2
1
0
0
0
0
2
2
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
6
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารบัณฑิตวิจัย / Journal of Graduate Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน / Journal of Curriculum and Instruction
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
19
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Journal of Education, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
27
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารวิทยาการจัดการ / Journal of Management Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1