รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-8185 ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal 19 15 24 0 0 21

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 21 + 0 = 21

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 15 = 39

Thai Journal Impact Factors = 21 / 39 = 0.538

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ทั้งหมด 23 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 35 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
35
0
0
21
6
3
4
1
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
5
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
4
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ / Journal of the way human society
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารสาระคาม / Sarakham Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารสหศาสตร์ / Journal of Sahasat
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารปาริชาต
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
รัฐสภาสาร
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0