รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-7251 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital 72 65 54 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 54 + 65 = 119

Thai Journal Impact Factors = 3 / 119 = 0.025

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารโรงพยาบาลสกลนคร ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารโรงพยาบาลสกลนคร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
13
0
1
2
2
3
2
2
0
1
0
0
1
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0