รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-5992 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University 136 135 163 4 8 19

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 19 + 8 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 163 + 135 = 298

Thai Journal Impact Factors = 27 / 298 = 0.091

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งหมด 33 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 61 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
61
4
8
19
10
8
3
5
2
1
0
1
1
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
21
0
6
13
1
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
3
วารสารปาริชาต
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
4
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ / Liberal Arts Review
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
8
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Burirum Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา / Journal of East Asian and ASEAN Studies
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
21
รมยสาร / Rommayasan
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร / MUT Journal of Business Administration
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
27
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
28
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0